ورامین - شهید گل عباسی 1396/11/04 17:30 داوود نافعی 1500 finished

شهرداری ورامین

2 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 22 - 25 25 - 23 25 - 20 15 - 17 110 - 110