کاشان - سالن هفت مهر 1396/10/27 16:00 مرتضی اکرمی 1500 finished

رعد پدافند کاشان

2 - 3

شهرداری ورامین

0:۳۰ 0:۳۰ 0:۳۰ 0:۳۰ 0:۲۵ 2:30
نتایج زنده 26 - 24 22 - 25 22 - 25 25 - 17 12 - 15 107 - 106