ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/10/27 16:00 مسعود ذوقی 1500 finished

ساری 21

0 - 3

پیکان تهران

0:1 0:2 0:3 0:4 0:0 1:25
نتایج زنده 19 - 25 15 - 25 22 - 25 0 - 0 - 0 56 - 75