تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/27 17:30 امید فولادی وندا 350 finished

بانک سرمایه

3 - 0

هاوش گنبد

0:24 0:25 0:29 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 13 25 - 19 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 56