ورامین - شهید گل عباسی 1396/10/24 17:30 حمید راهجردیان 1000 finished

شهرداری ورامین

3 - 2

ساری 21

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:10
نتایج زنده 29 - 31 25 - 12 20 - 25 25 - 18 15 - 8 114 - 94