تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/10/24 17:00 مجتبی بیداریان 800 finished

شهرداری تبریز

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:26 0:0 0:0 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 20 25 - 20 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 61