اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/24 16:00 مسعود ذوقی 1500 finished

خاتم اردکان

1 - 3

کاله مازندران

0:30 0:30 0:25 0:32 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 27 26 - 24 15 - 25 29 - 31 0 - 0 95 - 107