تهران 95/08/26 15:30 داوران: رزقی- زحمتی ,ناظر: شفقی finished

پارسه تهران

1 - 3

خاتم اردکان

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 27 - 25 18 - 25 19 - 25 22 - 25 0 - 0 86 - 100