تبریز 95/08/26 17 داوران:شاهمیری- نافعی ,ناظر: حداد finished

شهرداری تبریز

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 26 - 24 25 - 10 25 - 23 0 - 0 0 - 0 76 - 57