تهران 95/08/23 15:30 داوران:سرمست-شوشتری ،ناظر :یاوری finished

بانک سرمایه

3 - 2

خاتم اردکان

0:00:30 0:00:23 0:00:24 0:00:28 0:00:18 0:0
نتایج زنده 25 - 16 25 - 23 23 - 25 24 - 26 15 - 8 112 - 98