ورامین 95/08/22 17 داوران:راهجردیان-اعلایی ،ناظر:حق بین finished

صالحین ورامین

3 - 0

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 15 25 - 21 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 58