تهران 95/08/22 17:30 داوران:جعغری،صادقی ،ناظر:کشفی finished

سایپا تهران

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 14 25 - 21 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 58