تبریز 95/08/22 17 داوران:قریب- پارسا ،ناظران:خوشدل- حسن زاده finished

شهرداری تبریز

2 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 15 - 25 25 - 20 25 - 23 22 - 25 9 - 15 96 - 108