اراک 95/08/22 17 داوران:شاهمیری- رزقی ،ناظر: حداد finished

شهرداری اراک

0 - 3

سازمان عمران ساری

0:28:03 0:23:54 0:24:23 0:0 0:0 1:16:21
نتایج زنده 27 - 29 17 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 79