اردکان 95/08/12 17:00 داوران: ابراهیم زاده- نافعی، ناظر: حق بین finished

خاتم اردکان

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:23 0:24 0:31 0:27 0:0 118
نتایج زنده 17 - 25 17 - 25 25 - 21 19 - 25 0 - 0 78 - 96