اراک 95/08/12 17:00 داوران: فیروزی، نویدی، ناظر: صدری finished

شهرداری اراک

3 - 1

صالحین ورامین

0:27:53 0:25:27 0:25:49 0:1:39:40 0:0 1:18
نتایج زنده 25 - 20 18 - 25 25 - 21 25 - 23 0 - 0 93 - 89