تهران 95/10/22 15 داوران: جعفری- صادقی ,ناظر: جلایر finished

پارسه تهران

0 - 3

کاله مازندران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 19 - 25 18 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 75