ساری 95/10/22 16 داوران: شاهمیری- نافعی ,ناظر: یگانه مجد finished

سازمان عمران شهرداری ساری

3 - 1

شهرداری اراک

0:30 0:45 0:30 0:30 0:0 2:15
نتایج زنده 24 - 26 32 - 30 25 - 20 25 - 23 0 - 0 106 - 99