ارومیه 95/10/22 16 داوران: اکرمی- پارسه ,ناظر: صدری finished

شهرداری ارومیه

3 - 1

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 23 26 - 24 25 - 21 0 - 0 99 - 93