اردکان 95/10/22 16:30 داوران: فیروزی- نویدی ,ناظر: حسن زاده finished

خاتم اردکان

0 - 3

بانک سرمایه

0:28 0:25 0:22 0:0 0:0 1:15
نتایج زنده 25 - 27 20 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 62 - 77