آمل 95/10/19 16 داوران: شاهمیری- عشق دوست ,ناظران: یگانه مجد- بندری finished

کاله مازندران

3 - 0

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 67