تهران 95/09/03 17:30 داوران:فیروزی- نافعی ,ناظر: صباغ finished

پیکان تهران

3 - 0

صالحین ورامین

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 18 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 53