گنبد 95/09/03 17:30 داوران:شاهمیری- رزقی ,ناظران: خوشدل - یاوری finished

هاوش گنبد

3 - 1

سازمان عمران ساری

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 21 25 - 21 27 - 25 0 - 0 99 - 92