ارومیه 95/09/03 17 داوران:یزدان پناه- درفش کاویان ,ناظر: حق بین finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

شهرداری اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 12 25 - 20 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 52