اردکان 95/09/03 17 داوران:جعفری- پورکاشیان ,ناظر: حداد finished

خاتم اردکان

1 - 3

سایپا تهران

0:29 0:23 0:35 0:31 0:0 1:58
نتایج زنده 22 - 25 25 - 14 23 - 25 20 - 25 0 - 0 90 - 89