آمل 95/10/26 16 داوران: ذوقی- پورکاشیان ،ناظر: خوشدل finished

کاله مازندران

3 - 0

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 22 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 62