تهران 95/10/26 17 داوران: یزدان پناه- قریب ،ناظر: شفقی finished

پیکان تهران

3 - 1

شهرداری اراک

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 22 - 25 25 - 16 25 - 19 0 - 0 97 - 77