تهران 95/10/26 15 داوران: کاظمی- شوشتری ،ناظر: جلایر finished

بانک سرمایه

3 - 0

هاوش گنبد

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 19 20 - 25 0 - 0 0 - 0 70 - 64