ارومیه 95/10/26 16 داوران: عابدزاده- رزقی ،ناظر: یگانه مجد finished

شهرداری ارومیه

3 - 2

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 16 - 25 25 - 21 25 - 21 15 - 11 102 - 103