اردکان 95/10/26 16:30 داوران: شوشتری- سعیدی ،ناظر: صدری finished

خاتم اردکان

3 - 2

پارسه تهران

0:26 0:27 0:23 0:26 0:16 1:58
نتایج زنده 21 - 25 25 - 20 16 - 25 25 - 20 15 - 10 102 - 100