ساری 95/10/29 16 داوران: فیروزی- پورکاشیان ،ناظر: حق بین finished

سازمان عمران شهرداری ساری

3 - 1

هاوش گنبد

0:25 0:25 0:25 0:30 0:0 120
نتایج زنده 25 - 21 25 - 13 16 - 25 25 - 21 0 - 0 91 - 80