تبریز 95/10/29 17 داوران: جعفری- علائی ،ناظر: پورکاشیان finished

شهرداری تبریز

3 - 1

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 18 25 - 23 24 - 26 25 - 23 0 - 0 99 - 90