اراک 95/10/29 16 داوران: راهجردیان- رزقی ،ناظر: جلایر finished

شهرداری اراک

0 - 3

شهرداری ارومیه

0:25 0:20 0:25 0:0 0:0 1:10:00
نتایج زنده 21 - 25 19 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 62 - 75