ورامین 95/09/11 16 داوران:شاهمیری- رزقی ,ناظر: کشفی finished

صالحین ورامین

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 32 - 30 25 - 21 25 - 22 0 - 0 0 - 0 82 - 73