تهران 95/09/11 17:30 داوران:راهجردیان- عشق دوست ,ناظر: حق بین finished

سایپا تهران

1 - 3

پارسه تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 14 17 - 25 18 - 25 0 - 0 81 - 89