تبریز 95/09/11 17 داوران:نافعی- صادقی ,ناظر:صدری finished

شهرداری تبریز

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 22 28 - 30 16 - 25 0 - 0 92 - 102