اراک 95/09/11 17 داوران:اکرمی- علائی ,ناظر: حداد finished

شهرداری اراک

0 - 3

کاله مازندران

0:20:37 0:30:23 0:26:34 0:0 0:0 1:17:35
نتایج زنده 22 - 25 22 - 25 20 - 25 0 - 0 0 - 0 64 - 75