آمل 95/10/15 16 داوران: قریب- پارسه ,ناظر: پورکاشیان finished

کاله مازندران

3 - 1

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 18 17 - 25 25 - 23 25 - 21 0 - 0 92 - 87