تهران 95/10/15 15 داوران: عابدزاده- نویدی ,ناظر: صباغ finished

پارسه تهران

0 - 3

شهرداری ارومیه

0:00:23 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 18 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 58 - 75