تبریز 95/10/15 16 داوران: یزدان پناه- علایی ,ناظر: حق بین finished

شهرداری تبریز

3 - 1

سازمان عمران شهرداری ساری

0:30 دقیقه 0:0 0:0 0:0 0:0 0:30
نتایج زنده 25 - 17 25 - 20 23 - 25 25 - 18 0 - 0 98 - 80