اراک 95/10/15 16 داوران: ابراهیم زاده- عشق دوست ,ناظر: صداقت finished

شهرداری اراک

3 - 1

هاوش گنبد

0:25 0:30 0:30 0:20 0:0 1:45:00
نتایج زنده 25 - 23 22 - 25 25 - 20 25 - 14 0 - 0 97 - 82