گنبد 95/11/13 17:30 داوران: کاظمی- علائی ،ناظر: خوشدل finished

هاوش گنبد

1 - 3

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 19 - 25 21 - 25 25 - 20 24 - 26 0 - 0 89 - 96