تهران 95/11/13 17 داوران: راهجردیان- پارسه ،ناظر: شفقی finished

پیکان تهران

2 - 3

بانک سرمایه

0:00:25 0:00:28 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 23 - 25 28 - 30 25 - 22 19 - 25 12 - 15 107 - 117