ورامین 95/11/13 16 داوران: اکرمی- رزقی ،ناظران: پورکاشیان- یاوری finished

صالحین ورامین

0 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 16 - 25 17 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 56 - 75