تهران 95/11/13 15 داوران: جعفری- پورکاشیان ،ناظر: جلایر finished

سایپا تهران

3 - 0

شهرداری تبریز

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 12 28 - 26 0 - 0 0 - 0 78 - 57