ساری 95/11/13 16 داوران: ذوقی- نافعی ،ناظر: کشفی finished

سازمان عمران شهرداری ساری

1 - 1

شهرداری ارومیه

0:30 0:30 0:0 0:0 0:0 1:0
نتایج زنده 25 - 23 23 - 25 0 - 0 0 - 0 0 - 0 48 - 48