آمل 95/11/10 16 داوران: راهجردیان- شاهمیری ،ناظر: شفقی finished

کاله مازندران

2 - 3

صالحین ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 21 - 25 28 - 26 25 - 18 9 - 15 107 - 110