تهران 95/11/10 17 داوران: فیروزی- نافعی ،ناظر: خوشدل finished

بانک سرمایه

3 - 0

سایپا تهران

0:25 0:20 0:25 0:0 0:0 1:10
نتایج زنده 25 - 18 25 - 14 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 50