تبریز 95/11/10 16 داوران: یزدان پناه- رزقی ،ناظر: یگانه مجد finished

شهرداری تبریز

3 - 2

پارسه تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 12 23 - 25 22 - 25 25 - 15 15 - 11 110 - 88