اردکان 95/11/10 16:30 داوران: کاظمی- صادقی ،ناظر: بندری finished

خاتم اردکان

3 - 0

شهرداری اراک

0:22 0:28 0:26 0:0 0:0 1:16
نتایج زنده 25 - 17 26 - 24 25 - 23 0 - 0 0 - 0 76 - 64